Producenci, dostawcy, produkty, usługi, przemysł
 

Instalacja odpylania i odsiarczania

Instalacja odpylania i odsiarczania spalin z zastosowaniem filtra tkaninowego pulsacyjnego oraz metody suchej i półsuchej.

ODPYLANIE I ODSIARCZANIE
Instalacja odpylania i odsiarczania spalin z zastosowaniem filtra tkaninowego pulsacyjnego oraz metody suchej i półsuchej.

ODPYLANIE SPALIN
Przeznaczenie filtra
Zastosowanie filtra tkaninowego pulsacyjnego zapewnia utrzymanie na wymaganym poziomie stężenia zapylenia spalin emitowanych do atmosfery. Filtry pulsacyjne przeznaczone są do odpylania spalin z pyłów suchych nie tworzących mieszanin wybuchowych. Stosowane są przede wszystkim jako końcowy stopień odpylania.

Zasada działania filtra
Filtr tkaninowy pulsacyjny w zestawieniu z dwoma równoległymi układami z cyklonami służącymi jako obejście ( tzw. by - pass ) filtra odpyla ok. 80% spalin emitowanych z kotła. Zanieczyszczony gaz doprowadzony jest poprzez otwór wlotowy do komory filtracyjnej, skąd poprzez worki filtracyjne przepływa do komory gazu oczyszczonego. Pył zostaje zatrzymany na zewnętrznej powierzchni worków filtracyjnych skąd usuwany jest okresowo układem strzepywania działającym automatycznie. Pył strzepnięty z worków opada grawitacyjnie do zbiorników zsypowych, skąd poprzez śluzy szczelinowe usuwany jest do wanien odżużlacza kotła poprzez układ przenośników śrubowych korytkowych.

ODSIARCZANIE SPALIN
W Polsce największe szanse na powszechne zastosowanie mają suche metody odsiarczania spalin. W porównaniu z metodami mokrymi są one tańsze i możliwe do wprowadzenia w istniejących już obiektach. Suche metody odsiarczania spalin polegają na iniekcji suchego sorbentu bezpośrednio do gazów odlotowych z procesu spalania. Jako sorbenty stosuje się najczęściej wapno. Najważniejszą wspólną cechą suchych metod odsiarczania spalin jest uzyskanie po procesie odsiarczania suchego produktu końcowego oraz brak ścieków.

 • Metoda sucha charakteryzuje się:Niskimi nakładami inwestycyjnymi,
 • Mniejszą korozyjnością instalacji,
 • Możliwością stosowania różnych sorbentów
 • Prostą i niezawodną eksploatacją,
 • Brakiem konieczności podgrzewania oczyszczonych gazów,
 • Łatwiejszym transportowaniem i składowaniem odpadów

Wybrana instalacja odsiarczania spalin daje możliwość uzyskania wyższych skuteczności odsiarczania po wprowadzeniu do instalacji (reaktora) rozpylonej wody. Wtedy układ odsiarczania spalin stanowi metodę półsuchą. Metoda ta należy do najczęściej stosowanych na skalę techniczną technologii usuwania SO2 z gazów odlotowych.

Dwustopniowy system odpylania za pomocą odpylaczy cyklonowych:
 • Pierwszy stopień odpylania stanowi multicyklon osiowy typu MOS składający się z cyklonów osiowych o średnicy 250 mm zabudowanych równolegle we wspólnej stalowej obudowie. Multicyklon zaopatrzony jest w kolektory na wlocie i wylocie oraz zbiornik zsypowy pyłu.
 • Drugim stopniem odpylania jest bateria cyklonów typu CS z cyklonami (630-800), usytuowanych na zewnątrz kotłowni z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji podporowej starych odpylaczy po przeprowadzeniu jej modernizacji. Pył z baterii cyklonów odprowadzany jest poprzez zamknięcia w postaci śluz szczelinowych do przenośnika ślimakowego, a następnie do odżużlacza kotła.

Prezentacja multimedialna w zakresie innowacyjnych metod odpylania spalin (udostępniana na życzenie)

 • Instalacja odpylania i odsiarczania
  Instalacja odpylania i odsiarczania


 

Kategorie produktu:

Inne produkty i usługi w tej kategorii.

Baterie kondensatorów typu KMBaterie kondensatorów typu KM, wykonanie wnętrzowe bez dławików ochronnych.
Rozdzielnice elektryczneRozdzielnice niskiego napięcia stacji transformatorowej: RNTz - zawieszane, RNTw - wolnostojące.
Obudowy metaloweSzafy wolnostojące SU z fundamentem, skrzynki uniwersalne metalowe typ OMU, obudowy rozdzielnicy nasłupowej stacji transformatorowej RSO, obudowy specjalne.
Obudowy z tworzywa termoutwardzalnegoObudowy: OS, OSZ; KS, KSZ; LUKA; ZN, ZNo; obudowy DIN
Instalacja odpylaniaJesteśmy wyłącznym przedstawicielem handlowym na terenie Polski firmy Advanced Cyclone Systems S.A. (ACS) w zakresie nowoczesnych technologii oczyszczania spalin.
Instalacja nawęglaniaOferujemy wykonanie nowych i remonty istniejących układów nawęglania
Kotły do współspalania biomasyModernizacja kotłów rusztowych w celu współspalania biomasy lub paliw alternatywnych.
PaleniskoPalenisko multistrefowe dla kotłów rusztowych do 100 MW
Kotły do współspalania odpadów komunalnych (paliw alternatywnych)Modernizacja kotłów rusztowych w celu współspalania odpadów komunalnych o kaloryczności 16-20 MJ/kg.
Ruszt wibracyjnyRuszt wibracyjny chłodzony wodą wraz z narzutowym układem podawania paliwa - innowacyjne rozwiązanie spalania paliw stałych.