Producenci, dostawcy, produkty, usługi, przemysł
 

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

INTERNETOWE TARGI PRZEMYSŁU


ARTYKUŁ 1 

[DEFINICJE]


Użytym w niniejszym Regulaminie terminom nadaje się następujące znaczenie:

Serwis – serwis internetowy będący własnością Usługodawcy dostępny na stronach o adresie:

▪ www.itp-polska.pl
▪ www.itp-polska.com
▪ www.itp-polska.de
▪ www.internetowetargiprzemyslu.pl
▪ www.internetowetargiprzemyslu.com
▪ www.internetowetargiprzemyslu.com.pl
▪ www.wirtualnetargiprzemyslu.pl

Usługodawca – Internetowe Targi Przemysłu, firma z siedzibą w Krakowie, os. Centrum B 1/86, 31-926/ Kraków, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 5521554732, oraz numerze REGON 122504387 świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, właściwie reprezentowana na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto i tym samym uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

Rejestracja – proces zmierzający do założenia w Serwisie indywidualnego Konta Klienta lub Konta Użytkownika.

Konto Klienta – profil Klienta w ramach Serwisu pod unikalną nazwą i hasłem będący zbiorem zasobów, w którym gromadzone są wprowadzone przez Klienta dane odnośnie prowadzonego przedsiębiorstwa, zdjęcia i grafiki oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Oferowane przez Usługodawcę Konta różnią się zakresem dostępnych w nich Usług. Klient dokonuje wyboru Konta z oferty prezentowanej w Serwisie.

Konto Użytkownika – profil Użytkownika w ramach Serwisu pod unikalną nazwą i hasłem.

Usługi – usługi oferowane przez Usługodawcę na stronach Serwisu zarówno Klientom jak i Użytkownikom. Zakres dostępnych usług uzależniony jest od rodzaju posiadanego Konta.

Regulamin – niniejszy regulamin.

ARTYKUŁ 2
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

2.1 Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usług dla Klientów i Użytkowników Serwisu.

2.2 Usługodawca udostępnia Klientom możliwość zamieszczenia w Serwisie informacji o prowadzonym przez Klienta przedsiębiorstwie, prezentację ich oferty handlowej oraz prowadzenie działalności marketingowej w ramach Serwisu.

2.3 Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość zapoznania się z ofertami handlowymi Klientów oraz nawiązanie relacji handlowych za pośrednictwem Serwisu.

2.4 Regulamin jest udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

2.5 Usługodawca nie jest stroną transakcji zawieranych przez Klientów lub Użytkowników Serwisu.

2.6 Prawo do korzystania z Serwisu mają osoby, które ukończyły 18 lat.

2.7 Wyłącznym właścicielem wszelkich praw do wykorzystanych w Serwisie elementów graficznych, układu strony, znaków słownych i graficznych w tym nazwy Serwisu i jego logotypu oraz wszelkich tekstów zamieszczonych w Serwisie jest Usługodawca. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie i rozpowszechnianie z elementów stanowiących własność Usługodawcy bez jego wyraźnej zgody.

2.8 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002r. Nr 144, poz. 1204).

2.9 Warunkiem korzystania z Serwisu i Usług oferowanych przez Usługodawcę jest akceptacja Regulaminu, który stanowi integralną część każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu.

2.10 Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet oraz działającego konta poczty elektronicznej na dowolnym serwerze.

ARTYKUŁ 3
[ZAKRES I RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG]

3.1 Użytkownik działający w imieniu własnym lub reprezentowanego przedsiębiorcy, może dokonać Rejestracji i założyć Konto. Usługa na rzecz Użytkowników jest usługą bezpłatną.

3.2 Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie posiadającego statusu Klienta polega na możliwości poznania katalogu zarejestrowanych Klientów oraz prezentowanych przez nich informacji o prowadzonym przedsiębiorstwie. Użytkownik, który dokona rejestracji w Serwisie może również skontaktować się z wybranym Klientem oraz złożyć zapytanie ofertowe.

3.3 Założenie Konta Klienta w zależności od jego typu jest Usługą bezpłatną lub płatną. Cena usługi jest uzależniona od typu Konta oraz czasu trwania wybranego abonamentu. Szczegółowy zakres oferowanych przez Usługodawcę Kont dostępny jest w Serwisie. Klient po zapoznaniu się z ofertą Kont może dokonać wyboru jednego z nich.

3.4 Aby założyć Konto i korzystać z zasobów Serwisu Użytkownik lub Klient zobowiązany jest do przejścia przez poszczególne etapy Rejestracji. Rejestracja ma na celu ustalenie danych teleadresowych oraz weryfikację tożsamości osoby dokonującej rejestracji.

3.5 Rejestracja odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie. Osoba dokonująca rejestracji zobowiązana jest do podania Usługodawcy prawdziwych i aktualnych danych. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza równocześnie, że jest uprawniona do jej dokonania.

3.6 Osoba dokonująca rejestracji zobowiązana jest do podania Usługodawcy prawdziwych i aktualnych danych. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza równocześnie, że jest uprawniona do jej dokonania.

3.7 Usługodawca ma prawo zweryfikować prawdziwość danych podanych w trakcie Rejestracji poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

3.8 Prawidłowe wypełnienie żądanych danych oraz pomyślne przejście przez etap weryfikacji skutkuje zakończeniem Rejestracji i założeniem indywidualnego Konta. W takiej sytuacji zakładający Konto otrzyma informację o Usłudze a w przypadku Klienta również o jej cenie i czasie trwania abonamentu. W chwili potwierdzenia wyboru Usługi dochodzi do zawarcia umowy.

3.9 Po założeniu Konta Usługodawca dokonuje jego aktywacji. Usługodawca ma prawo odmówić aktywacji Konta Klienta lub Użytkownika prowadzącego działalność niezgodną z profilem działalności Serwisu. W takiej sytuacji Klient lub Użytkownik zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony.

3.10 Po dokonaniu Rejestracji i wyborze typu Konta płatnego Klient zobowiązany jest dokonać należnej opłaty za aktywację Konta na rachunek bankowy Usługodawcy. Klient równocześnie upoważnia Usługodawcę do wystawienia należnej faktury VAT za świadczoną Usługę.

3.11 Usługodawca po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty rozpocznie świadczenie na rzecz Klienta pakietu wybranych przez niego Usług w ramach wybranego Konta.

ARTYKUŁ 4
[PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW I UŻYTKOWNIKÓW]

4.1 Klienci, którzy przeszli pomyślnie etap Rejestracji i założyli Konto w Serwisie mogą korzystać z zasobów Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem.

4.2 Klienci zobowiązani są do zamieszczania informacji o prowadzonych przedsiębiorstwach w sposób rzetelny i zgodny z prawdą.

4.3 Klienci, którzy uzupełniają swój profil o zdjęcia, grafiki, logotypy lub inne elementy twórcze odpowiedzialni są za posiadanie do takich utworów właściwych praw lub licencji.

4.4 Klienci i Użytkownicy uprawnieni do publikowania treści w Serwisie zobowiązani są do zachowania wszelkich zasad etyki zawodowej oraz dobrych obyczajów. W szczególności zabronione jest publikowanie treść obraźliwych, naruszających prawa osób trzecich lub godzących w ich dobre imię. Zakazane jest również zamieszczanie treści wprowadzających w błąd lub w inny sposób naruszających zasady uczciwej konkurencji.

4.5 Użytkownik lub Klient, który zauważy naruszenie Regulaminu powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę poprzez wskazanie:
a) Użytkownika lub Klienta, który narusza zasady Regulaminu,
b) sposób naruszenia Regulaminu.

ARTYKUŁ 5
[PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY]

5.1 Usługodawca zobowiązuje się do należytego świadczenia Usługi.

5.2 Usługodawca udostępnia Klientom i Użytkownikom dokumentację pomocy korzystania z Usługi oraz świadczy w ramach Usługi wsparcie techniczne.

5.3 Usługodawca ma prawo rozwijać, dowolnie modyfikować Usługę oraz uzupełniać niekompletne wpisy Użytkowników, co nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Klienta i Użytkownika na mocy niniejszego Regulaminu.

5.4 Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem danych lub spowodowanych korzystaniem z Konta przez Użytkownika lub Klienta niezgodnie z zaleceniami Usługodawcy.

5.5 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone działaniem Klienta lub Użytkownika w stosunku do nich samych lub do osób trzecich.

5.6 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które Klient lub Użytkownik poniósł w wyniku własnych działań sprzecznych z niniejszym regulaminem, z przepisami prawa lub z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

5.7 Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta login-u lub hasła dostępowego do Konta osobom trzecim.

5.8 W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta lub Użytkownika, Usługodawca może zastosować następujące sankcje:
a.    oficjalne ostrzeżenie
b.    usunięcie niewłaściwego wpisu
c.    zawieszenie Konta  
d.    usunięcie Konta i tym samym zaprzestanie świadczenia Usługi

5.9 W sytuacji opisane w ust. 5.8 pkt. c lub d Usługodawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za udostępnione Klientowi Konto.

5.10 Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub aktualizacji Usługi, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi (przerwa techniczna).

ARTYKUŁ 6
[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]


6.1 Klient lub Użytkownik dokonując Rejestracji w Serwisie zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 
6.2 Dane Osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę w celu związanym ze świadczeniem Usług.

6.3 Usługodawca informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do realizacji Usług. Zgłoszenie przez Klienta wniosku o usunięcie danych podanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, że dalsze korzystanie z Usług jest niemożliwe i w związku z tym jest ono równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.

6.4 Usługodawca daje gwarancje przetwarzania danych osobowych w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.  926) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.5 Usługodawca, jako administrator danych osobowych dokonał rejestracji zbioru w rejestrze prowadzonym prze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

6.6 Klienci mogą w każdym czasie uzyskać informację min. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych oraz o sposobie ich udostępniania. Klienci mogą również żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które ich dotyczą.

6.7 Usługodawca w celu utrzymania sesji Użytkownika oraz lepszego dopasowania aplikacji do potrzeb Użytkowników może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku twardym ich komputera.

6.8 Użytkownik za pomocą zmiany ustawień w przeglądarce internetowej może całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym swojego komputera. W tej sytuacji, niektóre z elementów Serwisu mogą być nieaktywne.

ARTYKUŁ 7
[POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE]

7.1 Klientowi oraz Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z nienależytym świadczeniem Usługi przez Usługodawcę.

7.2 Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres korespondencyjny Usługodawcy w terminie 2 miesięcy od dnia powstania nieprawidłowości.

7.3 Reklamacja powinna zawierać:
a) oznaczenie Klienta lub Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację,
b) dokładny przedmiot reklamacji,
c) okoliczności uzasadniające reklamację.

7.4 Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta lub Użytkownika na adres podany przez niego w reklamacji.

ARTYKUŁ 8
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

8.1 Usługodawca wprowadzając zmiany w regulaminie zobowiązany jest poinformować Klientów i Użytkowników Serwisu o zmianach nie później niż w terminie 7 dni przed ich planowanym wejściem w życie.

8.2 W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie, na zasadach określonych w Artykule 7 Regulaminu. Wniesienie sprzeciwu Usługodawca traktuje jako rezygnację z Usługi.

8.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Usługodawcą a Klientem lub Użytkownikiem nie będącym konsumentem, których nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd Polski właściwy dla siedziby Usługodawcy.

8.4 Regulamin nie wyłącza zastosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U., Nr 133, poz. 883 ze zm.).